Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief; dit is bij de "Wet op medezeggenschap" geregeld. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR heeft inspraak, maar de directie 'maakt' het beleid en is eindverantwoordelijk. Hier treft u een beknopte toelichting op de werking van de MR van de Godelindeschool.

Wie zitten er in de MR?

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders, de leerkrachten kiezen de personeelsgeleding. Voor alle leden geldt een minimale zittingsduur van 2 jaar.

De MR van 2016 - 2017 bestaat uit:

Voorzitter 
Secretaris Lonneke van Wijk  (ouder)
Notulist

Els Pool (leerkracht)
Annemarie Hamerling (leerkracht)
GMR-vertegenwoordiger Rudolph Donkers (ouder)
Jurryt van Arend (ouder) 
Martijn Boerma (ouder)
Mirjam van der Zwet (leerkracht) 
Hannie Pietersen (leerkracht)
Carla Blokker-Uithol (leerkracht)

Klik hier voor de foto's van de leden van de MR 2016 - 2017: Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de schooldirectie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Over een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid (zoals bijv. over de begroting of de tussenschoolse opvang) of adviesbevoegdheid (zoals bijv. het financiele beleid en beleid m.b.t. hoogbegaafde kinderen). De MR kan op eigen initiatief allerlei zaken agenderen die de school betreffen. Een lid van de MR neemt deel aan de werkgroep over de veiligheid op en rondom school. Ook is de MR afgevaardigd in de sollicitatiecommissie voor de aanstelling van nieuwe personeelsleden.

MR en de Oudervereniging

De oudergeleding van de MR en de Oudervereniging (OV) hebben dezelfde achterban, namelijk de ouders. Ze hebben regelmatig overleg. De MR en OV stemmen af over onderwerpen die beide belangrijk vinden. De twee organen hebben verschillende rollen binnen de school; zij proberen elkaar aan te vullen en te versterken.

Klik hier voor informatie over de Oudervereniging

Gemeenschappelijke MR

Namens de Godelindeschool neemt dit jaar Simon Meijlink van de MR oudergeleding zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De Gemeenschappelijke MR is het inspraakorgaan van stichting Talent Primair, waarin alle bij de stichting aangesloten scholen zijn vertegenwoordigd en dat met het Centraal Management en het bestuur van Talent Primair overleg heeft.

MR vergaderingen en onderwerpen

De MR komt per schooljaar ongeveer negen keer bijeen. De directeur is als adviseur regelmatig bij deze vergaderingen aanwezig. Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. de schoolbegroting, het formatieplan, de schoolgids en het zorgplan. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten, zoals het ICT-beleid en nieuwe huisvestingsplannen.
We streven ernaar om de agenda een week voor de vergadering klaar te hebben. U kunt deze opvragen via de secretaris.
Kijk hier voor het MR-jaarplan (docx, 20 kB) naar de onderwerpen die nu al geagendeerd zijn.

Notulen, jaarverslag & communicatie

De notulen van MR-vergaderingen geven u een goed beeld van de onderwerpen, adviezen en instemmingen van de MR. U vindt ze hieronder.

Advies
Advies MR over de nieuwbouw van de Godelindeschool:

ADVIES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GODELINDESCHOOL 15-01-17 (pdf, 236 kB)

Notulen

Notulen MR 29 november 2016 (docx, 22 kB)

Notulen MR vergadering 21 april 2016 (docx, 44 kB)

Notulen 12 januari 2016 (docx, 20 kB)

Notulen 19 november 2015 (docx, 22 kB)

Notulen 9 september 2015 (docx, 37 kB)

Agenda MR vergaderingen

Jaarverslag

Elk najaar brengt de MR een jaarverslag uit, waarin u kunt lezen wat de MR in het afgelopen schooljaar heeft besproken en gedaan.

Belangrijke mededelingen van de MR staan in de maandelijkse nieuwsbrief van de school. De MR peilt de mening van de ouders en leerkrachten als er specifieke onderwerpen zijn waarvoor hun input vereist is.

Vergaderdata en bijwonen van een vergadering

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en personeel zijn altijd van harte welkom een vergadering als toehoorder bij te wonen. Het eerste kwartier van de vergadering (20.00 – 20.15 uur) is speciaal ingepland voor specifieke vragen of onderwerpen van toehoorders. U bent welkom tot de rondvraag.

Kunt u de MR-secretaris Lonneke van Wijk per e-mail laten weten wanneer u aanwezig wilt zijn? De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de lerarenkamer van de Dependance.

De eerstkomende MR-vergadering is gepland op:
- 14 februari 2017

Vragen, suggesties of ideeën?

Om u als ouder of als leerkracht zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, ontvangen wij graag uw inbreng, suggesties of aandachtspunten. Stuur alstublieft een  e-mail naar lonnekevanwijk@me.com, daniellevandenoudenalder@gmail.com of mr@godelindeschool.nl . U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de leden van de MR over onderwerpen die u belangrijk vindt.