Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief; dit is bij de "Wet op medezeggenschap" geregeld. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR heeft inspraak, maar de directie 'maakt' het beleid en is eindverantwoordelijk. Hier treft u een beknopte toelichting op de werking van de MR van de Godelindeschool.

Wie zitten er in de MR?

fullsizeoutput_958

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders, de leerkrachten kiezen de personeelsgeleding. Voor alle leden geldt een minimale zittingsduur van 3 jaar.

De MR van 2019 - 2020 bestaat uit:

Rudolph Donkers (ouder); voorzitter en GMR-vertegenwoordiger

Ewout Frima (ouder)

Karin van Schuppen (ouder)

Mariska Wijnhout-Leehuis (ouder)

Aline Brinkman (leerkracht) tot december 2019

Hannie Pietersen (leerkracht)

Els Pool (leerkracht)

Ineke de Rijke (leerkracht)

Niet top de foto:

Martijn Wolters (leerkracht) per maart 2020

ambtelijk secretaris (geen lid): Lonneke van Wijk (ouder)

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de schooldirectie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Over een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid (zoals bijv. over de begroting of de tussenschoolse opvang) of adviesbevoegdheid (zoals bijv. het financiele beleid en beleid m.b.t. hoogbegaafde kinderen). De MR kan op eigen initiatief allerlei zaken agenderen die de school betreffen. Een lid van de MR neemt deel aan de werkgroep over de veiligheid op en rondom school. Ook is de MR afgevaardigd in de sollicitatiecommissie voor de aanstelling van nieuwe personeelsleden.

MR en de Oudervereniging

De oudergeleding van de MR en de Oudervereniging (OV) hebben dezelfde achterban, namelijk de ouders. Ze hebben regelmatig overleg. De MR en OV stemmen af over onderwerpen die beide belangrijk vinden. De twee organen hebben verschillende rollen binnen de school; zij proberen elkaar aan te vullen en te versterken.

Klik hier voor informatie over de Oudervereniging

Gemeenschappelijke MR

Namens de Godelindeschool neemt dit jaar Rudolph Donkers van de MR oudergeleding zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De Gemeenschappelijke MR is het inspraakorgaan van stichting Talent Primair, waarin alle bij de stichting aangesloten scholen zijn vertegenwoordigd en dat met het College van bestuur van Talent Primair overleg heeft.

MR vergaderingen en onderwerpen

De MR komt per schooljaar ongeveer negen keer bijeen. De directeur is als adviseur regelmatig bij deze vergaderingen aanwezig. Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. de schoolbegroting, het formatieplan, de schoolgids en het zorgplan. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten, zoals het ICT-beleid en nieuwe huisvestingsplannen.
We streven ernaar om de agenda een week voor de vergadering klaar te hebben. U kunt deze opvragen via de secretaris.

Jaarplan MR Godelindeschool 2019-2020 (docx, 24 kB)

Vergaderdata en bijwonen van een vergadering

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en personeel zijn altijd van harte welkom een vergadering als toehoorder bij te wonen. Het eerste kwartier van de vergadering (19.30-19.45 uur) is speciaal ingepland voor specifieke vragen of onderwerpen van toehoorders. U bent welkom tot de rondvraag.

Kunt u de MR-secretaris Lonneke van Wijk per e-mail laten weten wanneer u aanwezig wilt zijn? De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de lerarenkamer.

Vergaderdata 2019-2020
1 oktober 2019, 21 november 2019, 22 januari 2020, 3 maart 2020, 8 april 2020, 19 mei 2020 en 23 juni 2020.

Vragen, suggesties of ideeën?

Om u als ouder of als leerkracht zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, ontvangen wij graag uw inbreng, suggesties of aandachtspunten. Stuur alstublieft een  e-mail naar lonnekevanwijk@me.com. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de leden van de MR over onderwerpen die u belangrijk vindt.