Antwoorden op meest gestelde vragen.

Hoe en wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Ouders kunnen hun kind vanaf de leeftijd van 2 jaar aanmelden op onze school. Bij de administratie van de school of op deze site kunt u terecht voor een aanmeldingsformulier. Het formulier kunt u volledig ingevuld (samen met een kopie van een document met het BSN nummer van uw kind) naar school opsturen. Aanmelding houdt niet automatisch in dat uw kind geplaatst kan worden.

Welke criteria worden er gehanteerd om geplaatst te worden?

We hanteren de volgende criteria voor de plaatsing van leerlingen:

 1. 4-Jarige kleuters waarvan al een broertje(s) of zusje(s) (die ingeschreven staan op hetzelfde adres) bij ons op school zit(ten), worden in principe geplaatst;
 2. Wij streven naar een evenwichtige opbouw van de groepen(jongens/meisjes, leeftijden);
 3. We plaatsen de overige aangemelde leerlingen volgens criteria van postcodebeleid. Kinderen uit de directe buurt van de school worden als eerste geplaatst, kinderen uit verdere buurten alleen als er nog ruimte is. Wij maken hierbij gebruik van een vastgestelde lijst van postcodes/huisnummers.
 4. Als er binnen een postcodegebied meer aangemelde kinderen zijn dan plaatsen in het leerjaar, wordt er via loting bepaald welke kinderen geplaatst worden.

Wanneer hoor ik of mijn kind geplaatst wordt?

Wij maken uiterlijk 31 mei aan ouders schriftelijk bekend of hun kind voor het volgende schooljaar wel of niet geplaatst is op onze school.

Als mijn kind geplaatst is, wanneer start het dan op school?

Wanneer uw zoon of dochter op onze school komt, wordt er ongeveer drie weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact met u opgenomen. In overleg met de leerkracht bij wie uw kind in de groep komt, spreekt u vervolgens een eventuele wenperiode af, waarin uw kind meestal alleen een aantal ochtenden naar school komt. In welke groep uw kind geplaatst wordt, is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Wij streven ernaar meisjes en jongens, oudste en jongste kleuters evenredig over de groepen te verdelen.

Kinderen die in de laatste 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten niet meer in dat schooljaar. Als zij geplaatst zijn, starten ze na de zomervakantie op school.
Wij zijn net verhuisd, is er plaats voor mijn kind(eren) op de Godelindeschool? Voor verhuiskinderen gelden dezelfde criteria als bij de 4-jarigen (zie boven).

Kunnen we op de Godelinde terecht als ons kind niet op zijn plek zit op de huidige school?

Bij kinderen die binnen Naarden of Bussum van school willen veranderen, wordt eerst gekeken naar de reden van de overstap naar onze school, of de overstap in het belang is van het kind en of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft. Hierbij vindt intensief overleg plaats tussen de intern begeleiders (IB-ers) van beide scholen. Afhankelijk van dit overleg en een eventueel onderzoek door een van onze IB-ers, wordt een besluit voor wel of geen plaatsing genomen. Verder gelden dezelfde criteria als hierboven genoemd.

In Naarden / Bussum staan drie openbare scholen van Stichting Basisonderwijs Gooi en vechtstreek (Talent Primair): Comeniusschool, OBS Koningin Emmaschool en Godelindeschool

Binnen deze drie scholen geldt de afspraak dat een eenmaal geplaatste leerling ook op de betreffende school blijft. Leerlingen kunnen niet tussentijds (gedurende het schooljaar of gedurende de schoolloopbaan) van de ene school naar een andere school van de Stichting in Naarden of Bussum worden overgeschreven. Een geplaatste leerling kan niet op de wachtlijst van een van de andere genoemde scholen blijven staan.

Hoe groot is de Godelindeschool?

We hebben inmiddels in 2019 ongeveer 650 leerlingen verdeeld over 24 groepen. De school richt zich in eerste instantie op kinderen die in de buurt van school wonen, zowel uit Naarden als uit Bussum.

Waar meld ik mijn kind ziek?

Bij ziekte dient u uw kind 's morgens, tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch af te melden. Een bezoek aan de tandarts of dokter kunt u vooraf doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Wat gebeurt er als een leerkracht ziek is?

Als een leerkracht ziek is, streven we er in eerste instantie naar om voor vervanging te zorgen, door het inzetten van een invalkracht of van een leerkracht die op die dag ambulant is. Wij werken met de Transvita-invalpool waar een grote groep invallers staat ingeschreven.
Als dit niet mocht lukken, worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Het kan ook voorkomen dat een zieke leerkracht wordt vervangen door een leerkracht van een andere groep, waardoor deze groep verdeeld moet worden. Indien er meer leerkrachten ziek zijn en bovengenoemde oplossingen niet meer te vinden zijn, kunnen kinderen in het uiterste geval naar huis gestuurd worden.

Luizen bij uw kind en op school

Help, mijn kind heeft luizen, mag hij/zij naar school?

De ervaring heeft geleerd dat het luizenprobleem bij een consequente aanpak snel in de kiem kan worden gesmoord. Als het kind is behandeld volgens de instructie, mag het weer naar school komen. De andere kinderen uit de klas en eventuele broertjes en zusjes uit de andere groepen worden dezelfde dag extra geplozen. Een week later wordt de klas waar luis is geconstateerd opnieuw nagekeken.

Wat doet de school aan het voorkomen van een luizenplaag?

De “pluis”commissie van de OV samen met de directie heeft een “luizenprotocol” opgesteld, dat in de praktijk heel doeltreffend is gebleken. In het kort komt dit protocol op het volgende neer:

 1. Preventief wordt iedere eerste woensdag van de maand aan het begin van de dag door twee “pluisouders” per groep geplozen.
 2. Indien luis wordt aangetroffen, worden de ouders gebeld en verteld hoe ze deze kunnen behandelen. Als het kind is behandeld volgend de instructie, mag het weer naar school komen. De andere kinderen uit de klas en eventuele broertjes en zusjes uit de andere groepen worden dezelfde dag extra geplozen. Een week later wordt de klas waar luis is geconstateerd opnieuw nagekeken.
 3. Bij een structureel probleem in een groep of bij een kind, kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen.

Kan mijn kind overblijven op school?

Het overblijven op de Godelinde wordt georganiseerd door SKBNM. De leerlingen die overblijven eten in hun eigen klas onder begeleiding van hun eigen leerkrachten en spelen buiten (of bij slecht weer binnen) onder begeleiding van een spelbegeleider van de SKBNM. Meer informatie en inschrijfformulieren kunt u vinden op onze site (opvang / TSO ).

Hoe is het contact met de Naschoolse Opvang geregeld?

Ongeveer twintig procent van de leerlingen van de Godelindeschool maakt gebruik van de Naschoolse Opvang. Om deze overdracht zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben wij in de school en met de Naschoolse Opvang een aantal afspraken gemaakt. Het gaat daarbij om de vaste parkeermogelijkheden voor de Naschoolse Opvang bij de school en de afgesproken verzamelplaatsen.

 1. Voor de communicatie tussen ouders/school/Naschoolse Opvang hebben we een aantal belangrijke zaken op papier gezet:
 2. De ouders geven aan het begin van het schooljaar aan de leerkracht door welke Naschoolse Opvang hun kind ophaalt en op welke dagen dit gebeurt.
 3. Als een kind niet opgehaald wordt door de Naschoolse Opvang neemt de leerkracht contact met u op.
 4. De Naschoolse Opvang krijgt aan het begin van het schooljaar een activiteitenkalender, zodat ze op de hoogte zijn van vakantie/studiedagen.
 5. Ingelaste activiteiten of bijzonderheden (die dus niet op de kalender vermeldt staan) worden door de ouders doorgegeven aan de Naschoolse Opvang.
 6. Als een kind in geval van ziekte of een andere omstandigheid niet naar de Naschoolse Opvang gaat, dan melden de ouders hun kind zelf af bij de Naschoolse Opvang.

Wat is een studiedag en waarom heeft mijn kind dan vrij?

Het is belangrijk dat leerkrachten de gelegenheid krijgen om zich met elkaar te verdiepen in de ontwikkelingen van het onderwijs en andere zaken die de school betreffen. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als ‘hoe brengen wij onze leerlingen zelfstandigheid in het leren bij’, ‘hoe willen wij de (nieuwe) rapporten gestalte geven’, ‘waaraan moeten wij nog werken om de sociale veiligheid van de kinderen en leerkrachten te optimaliseren’.

Ik wil vrij vragen van school, kan dat?

Ander verzuim dan ziekte wordt wettelijk gezien als buitengewoon verlof en moet officieel en ruim van te voren aangevraagd worden bij de locatiedirecteur. Een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website of bij de administratie halen. Lees verder op de pagina over verzuim en buitengewoon verlof. (pdf, 45 kB)

Wat doet een Intern begeleider (IB-er)?

Er zijn twee intern begeleiders (IB-ers), zij nemen beiden een bouw voor hun rekening. De IB-ers coördineren het leerlingvolgsysteem en de eventuele extra zorg die leerlingen nodig hebben. Zij hebben bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de toetsprocedures in de school en het verwerken van de gegevens die uit de toetsen voortvloeien. Wanneer uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben, kan de IB-er extra onderzoek uitvoeren. Zij coördineren ook de hulp aan kinderen met extra begeleidingsbehoefte. Verder ondersteunen zij de leerkrachten bij het geven of organiseren van speciale hulp, soms in samenwerking met de remedial teacher. Daarnaast nemen de IB-ers deel aan het bovenschoolse netwerk voor leerlingenzorg en onderhouden zij de externe contacten met het zorgplatform en de GG&GD.

Wat doet een Remedial teacher (RT-er) en wanneer komt mijn kind hiervoor in aanmerking?

Wanneer in overleg met de ouders is besloten dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de remedial teacher (RT-er) worden ingeschakeld. De RT-er geeft individueel of in kleine groepjes extra begeleiding aan het kind en kan daarnaast de leerkracht helpen met het opzetten van een handelingsplan. Daarnaast proberen we eventuele ondersteuning zoveel mogelijk door de eigen leerkracht, binnen de eigen groep, te laten plaatsvinden.

Hoe vaak kan ik de leerkracht spreken?

Drie keer per jaar vinden er 10-minutengesprekken met de ouders en de leerkracht plaats. Tijdens het eerste gesprek, direct aan het begin van het schooljaar, nodigen we alle kinderen en hun ouders uit voor een startgesprek. De gesprekken later in het jaar zijn facultatief. De precieze data voor rapporten en gesprekken staan in de jaarkalender. Het kan natuurlijk zo zijn dat u ook tussentijds eens rustig met de leerkracht van uw kind van gedachten wilt wisselen. Daarvoor kunt u altijd, na schooltijd, een afspraak maken.

Hoe vaak krijgt mijn kind een rapport?

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis.
Op onze school maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO, het landelijke normeringinstituut. De intern begeleiders van de school plannen de toetsmomenten gedurende het schooljaar en zorgen ervoor dat de resultaten op de juiste manier worden verwerkt.
Vanaf het moment dat een vierjarige bij ons op school komt, wordt het kind gevolgd in zijn/haar ontwikkeling. In de kleuterperiode zijn er naast de toetsen van CITO op afgesproken tijden observatiemomenten.

Vanaf groep 3 worden de kinderen, naast de methodegebonden toetsen, twee keer per jaar getoetst op spelling, begrijpend lezen en rekenen. Deze CITO-toetsen zijn landelijk genormeerd, waardoor we goed kunnen zien of een leerling zich voldoende ontwikkelt. Ook toetsen we drie keer per jaar het technische leesniveau: de AVI-toets en DMT (drie minuten toets). Al deze toetsen geven, samen met het dagelijks functioneren van de leerling in de klas, een goede indruk van hoe de leerling zich ontwikkelt.

Worden op de Godelindeschool de CITO toetsen gebruikt

Ja, er wordt gebruik gemaakt van het Cito leerliongvolgsysteem, waarmee wij de ontwikkeling van uw kind op alle vakgebieden vanaf groep 1 t/m groep 8 kunnen volgen. De Godelindeschool volgt het landelijke systeem van CITO eindtoets in groep 8.

Mijn kind loopt achter, wat nu?

Als een kind opvalt door zijn leerprestaties (naar boven of naar beneden) of gedrag, wordt dit besproken tijdens de leerling-bespreking met de intern begeleider. Samen met de leerkracht wordt gezocht naar een goede begeleiding in de vorm van bijvoorbeeld extra hulp van de remedial teacher. Van elk kind met extra zorg wordt een dossier bijgehouden, waarin verslagen van gesprekken, onderzoeken, afspraken en eventuele handelingsplannen worden bewaard, zodat de informatie kan worden overgedragen aan de volgende leerkracht.

Zijn er extra begeleidingsmogelijkheden voor mijn kind?

Er zijn verschillende mogelijkheden om extra begeleiding voor uw kind te regelen. Informatie over extra begeleiding staat op een aparte pagina.

Wat is het beleid m.b.t. gehandicapte kinderen?

De school heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan alle leerlingen. Dus, ook aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of gedragsproblemen. Tegelijk zijn we ons bewust van de fysieke, materiële en personele inzet die hiermee gepaard gaat. De Godelindeschool heeft een protocol opgesteld met behulp waarvan we kunnen onderzoeken of we in voorkomende situaties een passend onderwijsaanbod hebben. Het protocol kunt u opvragen bij een van de IB-ers van de school.

Ik heb een klacht of probleem, bij wie kan ik terecht?

Mocht u als ouder op school over een klacht of probleem willen praten, dan is de eerste stap altijd het gesprek aangaan met de leerkracht van uw kind. Indien de leerkracht en ouder er samen niet uit komen, dan kunt u de  intern begeleider aanspreken. Komt u er dan samen nog niet uit, dan kunt u een afspraak met de locatie directeur maken. De school heeft ook twee “intern contactpersonen”, te weten Lucinda Veldman en Mariel Jurgens, waar de kinderen of ouders terecht kunnen als hun iets „dwars zit‟. Ook ongewenst gedrag of een ander probleem kan bij hen gemeld worden. De intern contactpersonen kunnen bij ernstige conflicten helpen deze op te lossen. Het omgaan met klachten is vastgelegd in een klachtenregeling. Lukt het niet om tot een oplossing van het probleem te komen dan kan de klacht neergelegd worden bij de vertrouwenspersoon van ons bestuur. ( zie verder: klachtenregeling)

De veiligheid van uw kind op school.

De Godelindeschool vindt het belangrijk dat uw kind op en rond de school veilig is. Wat wij hieraan doen kunt u lezen op de pagina over veiligheid.

Waarvan worden uitstapjes betaald?

We kennen op de Godelinde schoolreisjes en excursies. Excursies hebben een meer educatief karakter en worden (1 per groep per jaar) bekostigd met behulp van gelden van de OV. Regelmatig wordt bijvoorbeeld voor de excursie naar het Tropenmuseum gevraagd of de kinderen een MJK hebben, om op de uitgaven voor de excursies te besparen ("we letten op de kleintjes"). Dat betekent dan dus minder uitgaven voor de OV, meer geld voor andere leuke dingen.

Voor schoolreisjes vragen wij de ouders om een bijdrage. U kunt er op vertrouwen dat op deze schoolreisjes geen 'winst' wordt gemaakt. De gelden staan op onze activiteitenrekening, die ook alleen maar bedoeld is voor activiteiten voor de kinderen (dus niet voor leermiddelen of andere school gerelateerde zaken).

Ik wil graag groepsouder worden, hoe meld ik mij aan?

Per groep zijn er twee ouders, die zich gedurende het jaar willen inzetten als groepsouder. Eén van de belangrijkste taken van de groepsouders is zorgen dat er op de juiste tijd, de juiste ouderhulp is voor de verschillende activiteiten als Sinterklaas, kerstdiner, schooluitjes en sportdag. Aan het begin van het schooljaar zal de leerkracht een oproep doen voor geïnteresseerde ouders.