Extra begeleidingsmogelijkheden

Ik wil dat mijn kind extra RT/bijles krijgt, kan dat?

Beleid van de Stichting Villa Primair

Binnen Stichting Primair bestond de situatie dat een aantal ouders voor hun kind hulp inschakelt van externe particuliere bureaus of personen. Het kan dan gaan om een onderzoek of om hulp door een Remedial Teacher. Het onderzoek of de hulp wordt door de ouder betaald. Soms vinden deze activiteiten plaats onder schooltijd, soms na schooltijd.

Knelpunten t.a.v. “Particulier onderzoek en particuliere hulp onder schooltijd”:

  1. Verantwoordelijkheid: de activiteiten van externe particuliere bureaus en personen kunnen niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.
  2. Gelijkheidsbeginsel: in ons zorgplan is het standpunt ingenomen, dat de zorg toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. Dit is ook het uitgangspunt voor onze openbare scholen.

Uitgangspunt begeleiding van kinderen

We proberen kinderen met leerproblemen zo goed mogelijk op hun eigen school te helpen. Dit doen we door in overleg met de leerkracht, IB-er en de ouders een handelingsplan voor deze kinderen op te stellen en de hulp in te roepen van schooladviesdiensten of andere instanties. Op enkele scholen zetten we in onderwijstijd remedial teachers in. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.
Scholen kunnen ook gebruik maken van de deskundigheid van speciale scholen voor basisonderwijs, bijvoorbeeld voor extra begeleiding van leerkrachten en kinderen (ambulante begeleiders).
Kinderen kunnen een zorgindicatie hebben, omdat de school (in overleg met ouders) besloten heeft deze kinderen extra hulp te bieden. Deze zorgindicatie betekent dat kinderen extra ondersteuning binnen of buiten de groep krijgen. Soms zijn hiervoor extra middelen van het Ministerie beschikbaar (bijvoorbeeld rugzakleerlingen).

Particulier onderzoek en particuliere hulp door externe bureaus of personen onder schooltijd

Het staat ouders vrij zelf en op eigen kosten een onderzoek aan te vragen of een ondersteuner in te zetten voor hun kind. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als ouders een ander verwachtingspatroon hebben dan de school. De school kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onderzoek of de geboden ondersteunende lesprogramma. De extra lessen kunnen in principe niet in onderwijstijd gegeven worden.

Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. School en ouders zijn het dan eens zijn over de wenselijkheid van het onderzoek of over de extra ondersteuning. De directeur betrekt bij het standpunt van de school de leerkracht en de intern begeleider (het zorgteam). De afspraken over het onderzoek en/of de hulp worden schriftelijk vastgelegd op het gebied van verantwoordelijkheden, periode en aansluiting bij het lesprogramma van de school. Tevens maken we afspraken over plaats waar de hulp wordt gegeven (binnen of buiten de school), de inhoud van het handelingsplan en de evaluatie. De afspraken worden ondertekend door de directeur, de ouders en de externe persoon of instantie.

Het volledige beleidsdocument kunt u vinden op onze site (documenten en formulieren). Voor vragen kunt u contcat opnemen met de IB-er.

Ik denk dat mijn kind hoogbegaafd is, is er mogelijkheid voor extra begeleiding?

De missie van de school geeft aan dat de ontplooiing van elk kind centraal staat. Dat betekent dat er ook specifieke aandacht moet zijn voor kinderen die onvoldoende uitdaging vinden in de aangeboden leerstof. Het gaat om kinderen met een zeer hoge intelligentie of begaafdheid. Omdat er alleen gesproken kan worden over hoogbegaafdheid na een intelligentieonderzoek door een bevoegd extern persoon, spreken wij hier over meerbegaafde kinderen. In het schooljaar 2008/2009 zijn we gestart met een " Plusgroep" voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 kunnen we ook leerlingen uit de onderbouwgroepen extra begeleiden. De kinderen krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht en werken volgens een weektaak in de plusklas of in de eigen groep. Zij krijgen naast de compact aangeboden basisschoolleerstof, speciale leerstof aangeboden in projectvorm. De ouders van de kinderen van de plusklas worden geïnformeerd door de eigen groepsleerkracht.

De school beschikt over een orthoteek met verrijkings- en verdiepingsmaterialen.