Moderne leermiddelen en financiën

Moderne leermiddelen op de Godelinde; Wie zal dat betalen?

Hoe is de bekostiging van het basisonderwijs in Nederland geregeld?

De manier waarop de besturen van basisscholen in Nederland hun financiën ontvangen, verloopt als volgt:

  • Elke school telt op 1 oktober haar leerlingen.
  • Op basis van deze oktobertellingen bepaalt het CFI (uitvoeringsorgaan van het ministerie van onderwijs) hoeveel geld het schoolbestuur ontvangt voor het in stand houden van de (gezamenlijke) scholen.
  • Het betreft een Lumpsum bekostiging. Dit betekent dat het budget niet geoormerkt is en dat het bestuur zowel materiële als personele kosten hieruit moet betalen.
  • Het bestuur mag, in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, bepalen hoe de verschillende budgetten over de scholen worden verdeeld. Zij legt dit vast in een financieel beleidsplan.
  • De betreffende gemeenten houden toezicht via de wet gemeenschappelijke regeling (WGR). De financiële jaarverslagen en begrotingen worden door de WGR goedgekeurd.

Wie is het bestuur van de Godelindeschool?

In 1999 heeft een aantal gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hun openbare scholen ondergebracht in "Stichting Primair". Vanaf dat moment vormt "Stichting Primair "het bestuur van de Godelindeschool. Op 1 september 2010 heeft opnieuw een bestuurlijke fusie plaats gevonden en is "Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek" het bestuur van onze school. De stichting wordt "Talent Primair" genoemd.

Wie bepaalt de verdeling van de budgetten over de verschillende scholen?

Zoals gezegd maakt de Godelindeschool deel uit van een bestuur met meerdere scholen. Voordelen van deze constructie zijn onder andere dat een aantal bovenschoolse zaken doeltreffend, efficiënt en kostenbesparend geregeld kunnen worden. Te denken valt aan de personeels- en salarisadministratie, onderhoud en beheer van de gebouwen en gezamenlijke inkoop. Door het afsluiten van mantelcontracten levert dit financieel voordelen op.Het bestuurskantoor, waar deze zaken geregeld worden, kost vanzelfsprekend ook geld. Dat betekent dat een bepaald percentage van het totale budget wordt ingezet ten behoeve van dit kantoor.De overige budgetten worden jaarlijks vastgelegd in het financieel beleidsplan en door het bestuur besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen van Stichting Primair vertegenwoordigd zijn. Voorafgaande aan deze bespreking bespreekt de medezeggenschapsraad (MR) van de Godelindeschool het plan uitvoerig in haar vergadering om zodoende haar vertegenwoordiger in de GMR van advies te voorzien. De vergaderingen van MR en GMR zijn openbaar en voor gedetailleerde informatie bent u als toehoorder dan ook van harte welkom.

Is de Godelinde een arme school?

De budgetten die de Godelindeschool toegewezen krijgt van haar bestuur zijn in principe toereikend en vergelijkbaar met andere openbare scholen in Nederland. Er is geen sprake van een achterstand op het gebied van aanschaf en vervanging van materialen en middelen.

Zijn er voor de school nog andere mogelijkheden om geld te krijgen?

Een openbare school is voor haar middelen volledig afhankelijk van het rijk cq het bestuur. Daarnaast kan een school acties (bv sponsorloop, markt, verloting of veiling etc.) organiseren.