Verlof en verzuim

Verzuim anders dan ziekte wordt wettelijk gezien als buitengewoon verlof en moet
officieel en ruim van te voren aangevraagd worden bij de schoolleiding.

Voor het toekennen van verlof is de schoolleiding verplicht zich te houden aan de
regels die zijn opgesteld door het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.

https://www.rblgv.nl/

Het RBL ziet er op toe dat ouders hun kinderen alleen thuis houden als daar een goede
reden voor is. Vakanties, uitstapjes of andere activiteiten met leerplichtige kinderen moeten
in de schoolvakanties gepland worden.

De leerplichtwet kent een aantal uitzonderingen voor extra verlof:

Verlof voor religieuze verplichtingen:

Het verlof geldt alleen voor de dag waarop het kind de plicht moet vervullen. Een aanvraag
van extra vrije dagen om een religieus feest in het buitenland te vieren mag niet gehonoreerd
worden.

Verlof voor vakantie onder schooltijd:

U heeft alleen recht op extra verlof voor vakantie wanneer u vanwege uw beroep niet met uw
gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties. De volgende voorwaarden
zijn hierop van toepassing:

- Een verlofaanvraag moet ten minste 8 weken van tevoren worden ingediend bij de directeur
  van de school.

- Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd.

- De directeur van de school beoordeelt of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

- Het moet worden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie 2 weken aaneengesloten
  verlof kan worden genomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen
  zal leiden.

- De vakantie mag nooit langer duren dan 10 schooldagen.

- De vakantie mag nooit plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.

- Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.

Verlof voor gewichtige omstandigheden:

In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden:

- Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren, bijvoorbeeld een trouwkaart)
  - bruiloft in Nederland maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet worden, anders
   1 schooldag.
  - bruiloft in het buitenland maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft.

- Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof

- Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren, bijvoorbeeld een rouwkaart)
   - bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen
   - bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen
   - bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag
   - Als uitvaart in het buitenland plaatsvindt, maximaal 5 schooldagen

- 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar huwellijksjubileum van 
   ouder(s) of grootouder(s): maximaal 1 schooldag.

- Een gewichtige omstandigheid naar oordeel van de directeur. De reden moet buiten de wil van
  de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de
  ouder niets aan kan wijzigen).

Geen reden tot toekennen van verlof zijn:

- Familiebezoek in het buitenland
- Verjaardagen en kroonjaren
- Goedkope tickets/vakantie accomodatie in het laagseizoen
- Tickets die als gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
- De situatie dat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
- Samen reizen
- Wereldreis / verre reis
- Compensatie niet op vakantie kunnen door Coronavirus

*Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken).

Tot en met tien schooldagen verlof aanvragen?
U kunt verlof aanvragen via Social Schools. Dit doet u door in Social Schools bij het kopje ‘mijn kinderen’ verlof aan te vragen. De melding komt binnen bij de directie. De directie laat u via Social Schools weten of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd. Verlof voor gewichtige omstandigheden zoals een huwelijk/huwelijksjubileum wordt alleen goedgekeurd als u een bewijs kunt aanleveren (zoals een uitnodiging of een huwelijksakte). Het bewijs stuurt u op naar info@godelindeschool.nl onder vermelding van de naam van het kind waarvoor u verlof aanvraagt. 

Meer dan tien dagen verlof aanvragen?
In dat geval beoordeelt het RBL uw verzoek. Een aanvraagformulier vindt u op hun website.