Schoolbestuur


Schoolbestuur Talent Primair

De Godelindeschool valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'. Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. De scholen worden bezocht door ca. 4900 leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op de Comeniuis in Naarden. Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website www.talentprimair.nl

Talent Primair wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). De heer Roel Hoogendoorn is voorzitter en mevrouw Fije Hooglandt lid. Informatie over de stichting kunt u vinden op www.talentprimair.nl

Het bestuursmodel:

Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), één op voordracht van de Stichting Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan Onderwijs en drie op voordracht van de gemeenten, waarin de openbare basisscholen van Talent Primair gevestigd zijn.

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de voorzitter van het CvB die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden beperkt toezicht op besturen voor Openbaar onderwijs. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de bij Talent Primair betrokken gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt dit toezicht gecoördineerd via de Regiegroep. Deze bestaat uit 8 wethouders en hun ambtenaren die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair.

De organisatie wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bureau geeft zowel beleids- als administratieve ondersteuning. De directeuren van de scholen vormen een directieraad en zijn onder leiding van het college van bestuur nauw betrokken bij voorbereiding en de uitvoering van het stichtingsbeleid.

De directie van onze school bestaat uit een meerscholen directeur en een locatie directeur. De locatiedirecteur is belast met de algehele leiding van de school en legt verantwoording af aan de meerscholen directeur.

Binnen de bestuurlijke kaders werkt de schooldirectie en het schoolteam aan de ontwikkeling en de uitvoering van het schoolbeleid zoals omschreven in deze schoolgids. De school heeft daarin een grote mate van autonomie. Elke school van de stichting probeert alle kinderen optimaal te begeleiden met alle mogelijke middelen die de school ter beschikking staan.

Elke school kiest daarvoor een onderwijsmodel dat past bij de kinderen, de ouders en de omgeving van hun school.

College van Bestuur Talent Primair:
Roel Hoogendoorn (voorzitter)
Fije Hooglandt (lid)

NAW gegevens:
Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen
Tel. 035 - 5257578
info@talentprimair.nl